در صورت تمایل به استفاده از ویژگیهای معامالتی درساترید در کارگزاری توسعه معامالتی کیان افتتاح حساب نمایید.

داده ای موجود نیست.

داده ای موجود نیست.

- (-)-

-

-

قیمت پایانی:

-

ارزش:

-

حجم:

-

دفعات:

-

اولین قیمت:

-

آخرین معامله:

- -

بازه مجاز قیمت:

- - -

کمترین - بیشترین:

- - -

حجم مبنا:

-

P/E:

-

نام صنعت:

-

نوع نماد:

-

وضعیت گروه:

-

تعداد

حجم

قیمت

قیمت

حجم

تعداد

0%
pressureChartpressureChart
0%

تعداد

حجم

--

--

--

--

حقیقی

حقوقی

حجم

تعداد

--

--

--

--

داده ای موجود نیست.

داده ای موجود نیست.

حساب

درحال بارگزاری...

حجم نمایشی (%30+)

سهم

قیمت واحد (-)

ریال

تامین اعتبار

کارگزاری

حجم (1-)

سهم

نوع اعتبار

روز

کارمزد

0

مبلغ کل

0

انجام شدهزمانقیمتحجمنمادحساب
در حال حاضر سفارش فعالی ندارید.